ఈ చెట్టు వేరును తింటే రోజుకు 10సార్లు శృంగారం చేస్తారు.| chettu vaidhyam | Telugu health tips

ఆరోగ్య చిట్కాలు , మదుమేహం నివారణ, తక్కువ టైం లో అదిక ఈ చెట్టు వేరును తింటే రోజుకు 10సార్లు శృంగారం చేస్తారు.| chettu vaidhyam |

Read more

గ్రామాల్లో ఈ చెట్టు కషాయం తాగి 80 ఏళ్ళ వరకు శృంగారం చేస్తారు.|| Telugu health tips

గ్రామాల్లో ఈ చెట్టు కషాయం తాగి 80 ఏళ్ళ వరకు శృంగారం చేస్తారు.|| Telugu health tips ఆరోగ్య చిట్కాలు , మదుమేహం నివారణ, తక్కువ టైం

Read more